RODO

Zgodnie z Art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Z DNIA 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : " Szkoła Zdrowia Kręgosłupa - Be Happy ! Natalia " z siedzibą w Piaseczno , ul. Księdza Marka 31 telefon :601595325. Celem przetwarzania danych jest : Profilaktyka chorób kręgosłupa-w tym prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych, zajęć gimnastyki korekcyjnej,wykonywanie klasycznego masażu kręgosłupa oraz zarządzanie udzielaniem usług z zakresu opieki zdrowotnej , edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Podstawy prawne przetwarzania :

-Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1781

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów , zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 2015 roku

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dziennik Ustaw z dnia 16 maja 2020  poz.878

Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami . Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku

Posiada Pani / Pan prawo do :

  • Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych , w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Informujemy że : Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami , gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych , oraz danych dotyczących aktualnego stanu zdrowia jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie świadczenia/ odmowa wykonania usługi .